Bài 1, bài 2, bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 =

Bài 3: Điền số thích hợp theo mẫu

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

12 + 3 = 15             13 + 6 = 19                       12 + 1 = 13

14 + 4 = 18             12 + 2 = 14                       16 + 2 = 18

13 + 0 = 13              10 + 5 = 15                      15 + 0 = 15

Bài 3: