Bài 1, bài 2, bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

12 - 1 =                     13 - 1 =                      14 - 1 =

17 - 5 =                     18 - 2 =                      19 - 8 =

14 - 0 =                     16 - 0 =                      18 - 0 =

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1: 

Bài 2:

12 - 1 = 11           13 - 1 = 12              14 - 1 = 13

17 - 5 = 12           18 - 2 = 16              19 - 8 = 11

14 - 0 = 14           16 - 0 = 16              18 - 0 = 18

Bài 3: