Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính nhẩm:

15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =

12 - 2 =                         18 - 8 =                      14 - 4 =

13 - 2 =                         17 - 4 =                      19 - 9 =

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo ?

Bài giải:

Bài 1: 

Bài 2:

15 - 5 = 10                      11 - 1 = 10                      16 - 3 = 13

12 - 2 = 10                      18 - 8 = 10                      14 - 4 = 10

13 - 2 = 11                      17 - 4 = 13                      19 - 9 = 10

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10.