Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1

Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?

Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 ban, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?

 

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt                                                        

An có           : 4 quả bóng                          

Bình có         : 3 quả bóng                        

Cả hai bạn có:....quả bóng ?                                 

Bài giải:

Cả hai bạn có:

  4 + 3  = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng.

Bài 2:

Tóm tắt:                                                  

Có           : 6 bạn                       

Thêm       : 3 bạn                   

Có tất cả :....bạn ?                              

Bài giải:

Tổ em có số bạn là:

    6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

Bài 3:

Tóm tắt:

Dưới ao      :  5 con vịt               

Trên bờ     :  4 con vịt

Có tất cả   :...con vịt ?

Bài giải:

Số vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

Đáp số: 9 con vịt