Bài 1, bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1

Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3  cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối ?

Tóm tắt:

Có           :....cây

Thêm       :....cây

Có tất cả  :....cây ?

Bài 2: Trên tường có 14 bức tranh, người ta thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh ?

Tóm tắt:

Có            : ....bức tranh

Thêm        :....bức tranh

Có tất cả   :....bức tranh ?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có           :....5 hình vuông

Có           :....4 hình tròn

Có tất cả  :....hình vuông và hình tròn ?

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có           :12 cây

Thêm       :3 cây

Có tất cả  :....cây ?

Bài giải:

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:

12 + 3 = 15 (cây)

Đáp số: 15 cây.

Bài 2:

Tóm tắt:

Có            : 14 bức tranh

Thêm        : 2 bức tranh

Có tất cả   :....bức tranh ?

Bài giải:

Số bức tranh mà trên tường có là:

14 + 2 = 16 (bức tranh)

Đáp số: 16 bức tranh.

Bài 3:

Số hình vuông và hình tròn là: 

5 + 4 = 9 (hình) 

Đáp số: 9 hình