Bài 1, bài 2, bài 3 trang 148, 149 sgk toán lớp 1

Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

Có     :.....con chim

Bay đi:....Con chim

Còn lại:....con chim ? 

Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?

Tóm tắt:                                         

Có      :......quả bóng              

Đã thả :....quả bóng               

Còn lại:....quả bóng ?                                 

Bài giải:

..........................................................

...........................................................

Đáp số:.............................

Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?

Bài giải:

Tóm tắt:                                           

Đàn vịt có:.....con                 

Ở dưới ao:......con                 

Trên bờ:......con ?                

Bài giải

..................................................

..................................................

..................................................

Bài giải:

Bài 1:

Có     : 8 con chim

Bay đi: 2 Con chim

Còn lại:....con chim ? 

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

8 - 2 = 6 (con chim)

Đáp số: 6 con chim.

Bài 2:

Tóm tắt:                                             Bài giải:

Có      : 8 quả bóng              Số quả bóng còn lại là:

Đã thả : 3 quả bóng              8 - 3 = 5 (quả bóng)

Còn lại:....quả bóng ?                       Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 3:

Tóm tắt:                                           Bài giải

Đàn vịt có: 8con                 Số con vịt trên bờ là:

Ở dưới ao: 5 con                 8 - 5 = 3 (con vịt)

Trên bờ:......con ?                         Đáp số: 3 con vịt.