Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Bài 1: a) Tính:

b) Đặt tính rồi tính:

67 - 22            56 - 16                94 - 92               42 - 42              99 - 66

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s:

Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang, Lan đã đọc được 24 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

Bài 2: 

Bài 3:

Số trang sách mà Trang còn phải đọc để hết quyển sách là:

64 - 24 = 40 (trang)

Đáp số: 40 trang.

Các bài cùng chủ đề