Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s

Bài 3: Tính nhẩm 

a) 

66 - 60 =                      98 - 90 =                       72 - 70 =

78 - 50 =                      59 - 30 =                       43 - 20 =

b)

58 - 4 =                        67 - 7 =                         99 - 1 =

58 - 8 =                        67 - 5 =                         99 - 9 =

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a) 

66 - 60 = 6                    98 - 90 = 8                     72 - 70 = 2

78 - 50 = 28                  59 - 30 = 29                    43 - 20 = 23

b)

58 - 4 = 54                      67 - 7 = 60                      99 - 1 = 98

58 - 8 = 50                      67 - 5 = 62                      99 - 9 = 90

Các bài cùng chủ đề