Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

Bài 1: <; >; =

a) 32 + 7...40                                b) 32 + 14......14 + 32

45 + 4....54 + 5                                 69 - 9......96 - 6

55 - 5... 40 + 5                                 57 - 1.......57 + 1

Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có : 31 quả cam.

Tất cả có:....quả cam ?

Bài 4: 

Bài giải:

Bài 1:

a) 32 + 7  < 40                                b) 32 + 14 = 14 + 32

45 + 4 < 54 + 5                                 69 - 9 < 96 - 6

55 - 5 > 40 + 5                                 57 - 1 < 57 + 1

Bài 2: 

Thanh gỗ còn lại dài là:

97 - 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

Bài 3:

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả.

Bài 4:

Các bài cùng chủ đề