Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1

Bài 1: Số ?

2 = 1 + ....                      8 = 7 + ......                           9 = 5 + .....

3 = 2 + ....                      8 = .... + 2                             9 = /// + 3

5 = 4 + ...                       8 = .... + 4                            10 = .... + 4

7 = ... + 2                       6 = 4 + ....                            10 = 8 + ....

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Bài giải:

Bài 1:

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Bài 2:

Bài 3:

Số thuyền Lan còn lại là:

10 - 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

     

Các bài cùng chủ đề