Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 1 = 

1 + 2 = 

2 + 1 =

Bài 2: Tính:

Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

Hình 1. Ghi kết quả bằng 2.

Hình 2. Ghi kết quả bằng 3.

Hình 3. Ghi kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1 nối với số 3.

Hình 2 nối với số 2.

Hình 3 nối với số 3.

Các bài cùng chủ đề