Bài 1, bài 2, bài 3 trang 45 sgk toán lớp 1

Bài 1: Số ?

Bài 2: Tính:

                              

a.                                         b.                                  

c.

Bài 3: Số ? 

1 + 1 = ?                   2 + 1 = ?                       3 = ? + 1

1 + ? = 2                   ? + 1 = 3                       3 = 1 + ?

? + 1 = 2                   2 + ? = 3                       1 + 2 = 2 + ?

Bài giải:

Bài 1:

Viết kết quả là:

2 + 1 =3

1 + 2 = 3.

Bài 2:

a.Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

1 + 1 = 2                   2 + 1 = 3                       3 = 2 + 1

1 + 1 = 2                   2 + 1 = 3                       3 = 1 + 2

1 + 1 = 2                   2 + 1 = 3                       1 + 2 = 2 + 1

Các bài cùng chủ đề