Bài 1, bài 2, bài 3 trang 52 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

0 + 1 =               0 + 2 =                 0 + 3 =                   0 + 4 =

1 + 1 =               1 + 2 =                 1 + 3 =                   1 + 4 =

2 + 1 =               2 + 2 =                 2 + 3 =

3 + 1 =               3 + 2 =

4 + 1 =

Bài 2: Tính:

1 + 2 =                1 + 3 =                  1 + 4 =                     0 + 5 = 

2 + 1 =                3 + 1 =                  4 + 1 =                     5 + 0 =

Bài 3: <; >; =

2....2 + 3               5....5 + 0                    2 + 3....4 + 0

5....2 + 1               0 + 3 ...4                    1 + 0....0 + 1

Bài giải:

Bài 1:

0 + 1 = 1              0 + 2 = 2                0 + 3 = 3                 0 + 4 = 4

1 + 1 = 2             1 + 2 = 3                 1 + 3 = 4                1 + 4 = 5

2 + 1 = 3             2 + 2 = 4                 2 + 3 = 5

3 + 1 = 4             3 + 2 = 5

Bài 2:

1 + 2 = 3               1 + 3 = 4                 1 + 4 = 5                 0 + 5 = 5

2 + 1 = 3               3  + 1 = 4               4 + 1 = 5                  5 + 0 = 5

Bài 3:

2 < 2 + 3               5 = 5 + 0                    2 + 3 > 4 + 0

5 > 2 + 1               0 + 3  < 4                    1 + 0 = 0 + 1

Các bài cùng chủ đề