Bài 1, bài 2, bài 3 trang 54 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

2 - 1 =           3 - 1 =              1 + 1 =          1 + 2 =

3- 1  =           3 - 2 =              2 - 1 =           3 - 2 = 

3 -2 =            2 - 1 =              3 - 1 =           3 - 1 =

Bài 2: Tính:

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

   

Bài giải:

Bài 1:

2 - 1 = 1                     3 - 1 = 2                   

1 + 1 = 2                    1 + 2 = 3

3 - 1  = 2                    3 - 2 = 1                    

2 - 1 = 1                     3 - 2 = 1

3 - 2 =  1                    2 - 1 = 1                    

3 - 1 = 2                     3 - 1 = 2

Bài 2:

a. Kết quả bằng 1.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

Phép tính là: 3 - 2 = 1.

Các bài cùng chủ đề