Bài 1, bài 2, bài 3 trang 56 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

4 - 1 =            4 - 2 =          3 + 1 =             1 + 2 =

3 - 1 =            3 - 2 =          4 - 3 =              3 - 1 = 

2 - 1 =           4 - 3 =           4 - 1 =              3 - 2 =

Bài 2: Tính

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

          

Bài giải:

Bài 1:

4 - 1 = 3                               4 - 2 = 2                      

3 + 1 = 4                              1 + 2 = 3

3 - 1 = 2                               3 - 2 = 1                      

4 - 3 = 1                               3 - 1 = 2

2 - 1 = 1                               4 - 3 = 1                      

4 - 1 = 3                               3 - 2 = 1

Bài 2.

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

4 - 1 = 3.

Các bài cùng chủ đề