Bài 1, bài 2, bài 3 trang 97 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?

Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);

Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

Bài giải:

Bài 1:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV và đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM và đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2:

Bài 3: