Bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính

a)

12 + 3 =                     15 + 4 =                    8 + 2 =                   14 + 3 =

15 - 3 =                     19 - 4 =                    10 - 2 =                   17 - 3 =

b) 

11 + 4 + 2 =                           19 - 5 - 4 =                           14 + 2 - 5 =

Bài 2: 

a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10

Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét ?

Bài giải:

Bài 1:

a)

12 + 3 = 15                15 + 4 = 19               8 + 2 = 10                 14 + 3 = 17

15 - 3 = 12                19 - 4 = 15               10 - 2 = 8                   17 - 3 = 14

b) 

11 + 4 + 2 = 17                          19 - 5 - 4 = 10                       14 + 2 - 5 = 11

Bài 2:

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 10.

Bài 4:

Đoạn thẳng AC dài:

3 + 6 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.