Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

37 + 21                47 - 23                  49 + 20                  39 - 16

52 + 14                56 - 33                  42 - 20                   52 + 25

Bài 2: Tính:

23 + 2 + 1 =                 40 + 20 + 1 =                        90 - 60 - 20 =

Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

37 + 21= 58             47 - 23 = 24             49 + 20 = 69             39 - 16 = 23

52 + 14 = 66            56 - 33 = 23             42 - 20 = 22              52 + 25 = 77

Bài 2:

23 + 2 + 1 = 26                 40 + 20 + 1 = 61                      90 - 60 - 20 = 10

Bài 4:

Các bài cùng chủ đề