Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

                         

       a.                      b.                   c.                    

           

      d.                       đ.

                          

         e.                   f.                   g.                    

            

        h.                     i.

Bài 2: Tính:

8  + 1 =                   7 + 2 =                    

6 + 3 =                    5 + 4 =

9 - 1 =                     9 - 2 =                    

9 - 3 =                     9 - 4 =

9 - 8 =                     9 - 7 =                    

9 - 6 =                     9 - 5 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 8.                                e. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 7.                                f. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 6.                                g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 5.                                h. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 4.                                i. Kết quả bằng 9.

Bài 2:

8  + 1 = 9                  7 + 2 = 9                    

6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

9 - 1 = 8                    9 - 2 = 7                    

9 - 3 = 6                    9 - 4 = 5

9 - 8 = 1                    9 - 7 = 2                    

9 - 6 = 3                    9 - 5 = 4

Bài 4: 

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.

Các bài cùng chủ đề