Bài 1, bài 2, bài 4 trang 8 sgk toán 1

Bài 1: Tô màu vào hình vuông:

a)

b) 

c)

d) 

e) 

 

f) 

Bài 2: Tô màu vào hình tròn

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Bài 4: 

Làm thế nào để có các hình vuông:

Hướng dẫn:

Bài 1: Tô màu vào hình  b, e.

Bài 2: Tô màu vào hình a, c và hình e.

Bài 4: