Bài 1, bài 2 trang 21 sgk toán lớp 1

Bài 1: \(>;<?\)

3...4                 5...2               1....3                2...4

4...3                 2...5               3....1                4....2

Bài 2: Viết (theo mẫu):

 

Bài giải:

Bài 1:

3 < 4                 5 > 2               1 < 3                2 < 4

4 > 3                 2 < 5               3 > 1                4 > 2

Bài 2: