Bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu

Bài 3: Tính:

Bài 4: Số ?

 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                           

    Thêm: 3 quả                                               

    Có tất cả:....quả ?                                        

                      

 b) Có: 7 viên bi

     Bớt: 3 viên bi

     Còn:....viên bi ?

  

Bài giải:

Bài 1

 

Bài 3:

 

Bài 4:

 

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 - 3 = 4.

Các bài cùng chủ đề