Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 3: Tính:

20 + 10 + 10 =                                  60 - 10 - 20 =

30 + 10 + 20 =                                  60 - 20 -10 =

30 + 20 + 10 =                                  70 + 10 - 20 =

Bài 4: Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?

Bài giải:

Bài 1:

 

Bài 3: 

20 + 10 + 10 = 40                                  60 - 10 - 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 - 20 -10 = 30 

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 - 20 = 60

Bài 4:

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10  +20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.