Bài 1, bài 3, bài 4 trang 163 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

34 + 42                          76 - 42                          52 + 47

42 + 34                          76 - 34                          47 + 52

Bài 2: Viết phép tính thích hợp

Bài 3: <, >, =

30 + 6......6 + 30

45 + 2.....3 + 45    

55......50 + 4

Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

34 + 42 = 76                        76 - 42 = 34                       52 + 47 = 99 

42 + 34 = 76                        76 - 34 = 42                       47 + 52 = 99 

Bài 2:

Bài 3:

30 + 6 = 6 + 30

45 + 2 < 3 + 45    

55 > 50 + 4

Bài 4:

Các bài cùng chủ đề