Bài 1, bài 3, bài 4 trang 83, 84 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:a) 

             

         a.                      b.                   c.                    

             

        d.                          đ.                    e.

b) 

1 + 9 =                2 + 8 =                 3 + 7 =              

4 + 6 =               5 + 5 =

10 - 1 =              10 - 2=                 10 - 3 =            

10 - 4 =              10 - 5 =

10 - 9 =              10 - 8 =                10 - 7 =            

10 - 6 =              10 - 0 =

Bài 3:  <, >, = ?

9....10                     3 + 4 ....10                     6....10 - 4

10....4                     6 + 4 ....4                       6 ....9 - 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a)

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 8.

c. Kết quả bằng 7.

d. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 5.

e. Kết quả bằng 0.

b) 

1 + 9 = 10          2 + 8 = 10           3 + 7 = 10              

4 + 6 = 10             5 + 5 = 10

10 - 1 = 9          10 - 2= 8            10 - 3 = 7              

10 - 4 = 6             10 - 5 = 5

10 - 9 = 1          10 - 8 = 2           10 - 7 = 3              

10 - 6 = 4              10 - 0 = 10

Bài 3:

9 < 10                     3 + 4 < 10                     6 = 10 - 4

10 > 4                     6 + 4  > 4                      6 = 9 - 3

Bài 4:

Phép tính là: 10 - 4 = 6.

Các bài cùng chủ đề