Bài 1, bài 3 trang 145 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Số liền sau của 97 là.....                        

Số liền sau của 98 là:.....

Số liền sau của 99 là:....

Bài 3: Trong bảng các số từ 1 đến 100:

a) Các số có một chữ số là........................................................

b) Các số tròn chục là:.............................................................

c) Số bé nhất có hai chữ số là:..................................................

d) Số lớn nhất có hai chữ số là:.................................................

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22..............................

Bài giải:

Bài 1:

Số liền sau của 97 là 98                      

Số liền sau của 98 là: 99

Số liền sau của 99 là 100

Bài 3:

a) Các số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b) Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80, 90.

c) Số bé nhất có hai chữ số là:10

d) Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99