Bài 1, bài 3 trang 41 sgk toán lớp 1

Bài 1: Nối (theo mẫu):

 

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 3: 

a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

b) Viết số: 1, 2, 3, 4,6,7, 8,9.