Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                     4 + 5 =                    

7 - 2 =                      8 - 1 =

6 + 3 =                    10 - 5 =                  

 6 + 4 =                   9 - 4 =

b)

                

a.                          b.                       c.                     d.

                    

đ.                          e.                       f.                        g.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)     

b) Có : 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn:....quả bóng ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

3 + 7 = 10                    4 + 5 = 9                    

7 - 2 = 5                      8 - 1 = 7

6 + 3 = 9                     10 - 5 = 5                  

6 + 4 = 10                   9 - 4 = 5

b) 

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.

Các bài cùng chủ đề