Bài 1 trang 13 sgk toán 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết vào số 2

Hình 2 viết vào số 3

Hình 3 viết vào số 1

Hình 4 viết vào số 3

Hình 5 viết vào số 1
Hình 6 viết vào số 2.