Bài 2,3,4 trang 22, 23 sgk toán 1

Bài 2: Viết (theo mẫu):

 

                                    Hình 1          Hình 2        Hình 3

Bài 3: \(<\;;\;>;=\;?\)

5....4                 1...2             1....1

3....3                 2...1             3....4

2....5                 2...2             3...2

Bài 4: Viết (theo mẫu):

                  Hình a

                 Hình b

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: 2 = 2

Hình 2 : 1 = 1

Hình 3: 3 = 3

Bài 3: 

5 > 4                 1 < 2             1 = 1

3 = 3                 2 > 1             3 < 4

2 < 5                 2 = 2             3 > 2

Bài 4:

Hình a: 4 < 5

Hình b: 4 = 4