Bài 2,3, 4 trang 27 sgk toán 5

Bài 2: Viết (theo mẫu):

           

           Hình 1                              Hình 2                              

        Hình 3

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

    a          b        c        d        đ       e

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Bài 4: >; <; =?

6....5           6....2           1....2             3....3

6....4           6....1           2....4             3....5

6....3           6....6           4....6             5....6

Bài giải:

Bài 2:

Hình 2: Viết số 6 vào ô trống

Hình 3: Viết số 6 vào ô trống

Bài 3:

a) Viết số 1 vào ô trống bên dưới

b) Viết số 2 vào ô trống bên dưới

c) Viết số 3 vào ô trống bên dưới

d) Viết số 4 vào ô trống bên dưới

đ) Viết số 5 vào ô trống bên dưới

e) Viết số 6 vào ô trống bên dưới

Hình 1: Viết số 3, 4, 5

Hình 2: Viết số 1, 3, 5,6.

Hình 3: Viết số 2, 1

Hình 4: Viết số 5, 4, 3, 2.

Bài 4:

6 > 5           6 > 2           1 < 2             3 = 3

6 > 4           6 > 1           2 < 4             3 < 5

6 > 3           6 = 6           4 < 6             5 < 6