Bài 2 bài 3, bài 4 trang 31 sgk toán lớp 1

Bài 2: Điền số vào ô trống:

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: >; < ; = ?

8....7             8....6               5.....8                 8.....8

7....8             6....8               8.....5                 8.....4

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 8

Hình 2: Viết vào ô trống số 8

Hình 3: Viết vào ô trống số 8

Hình 4: Viết vào ô trống số 8

Bài 3:

Hình 1. Viết số 2 rồi đến số 4, số 6 và số 8.

Hình 2. Viết số 7 rồi đến số 5, số 3 rồi đến số 1.

Bài 4:

8 > 7           8 > 6              5 < 8                8 = 8

7 < 8            6 < 8             8 > 5                8 > 4