Bài 2, bài 3, bài 4 trang 91 sgk toán lớp 1

Bài 2: Tính:

a)

b) 

4 + 5 - 7 =                6 - 4 + 8 =               10 - 9 + 6 =                    9 - 4 - 3 =

1 + 2 + 6 =               3 + 2 + 4 =                 8 - 2 + 4 =                    8 - 4 + 3 =

3 - 2 + 9 =               7 - 5 + 3 =                  3 + 5 - 6 =                    2 + 5 - 4 =

Bài 3: <, >, =

0....1               3 + 2 .... 2 + 3                      5 - 2 ....6 - 2

10...9              7 - 4....2 + 2                         7 + 2....6 + 2 

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

4 + 5 - 7 = 2               6 - 4 + 8 = 10             10 - 9 + 6 = 7              9 - 4 - 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9              3 + 2 + 4 =  9             8 - 2 + 4 = 10              8 - 4 + 3 = 7

3 - 2 + 9 = 10             7 - 5 + 3 = 5                3 + 5 - 6 = 2               2 + 5 - 4 = 3

Bài 3:

0 < 1               3 + 2 = 2 + 3                      5 - 2  < 6 - 2

10 > 9              7 - 4 < 2 + 2                      7 + 2 > 6 + 2 

Bài 4:

Các bài cùng chủ đề