Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1

Bài 2: Viết theo mẫu:

                      

                                                      hình a

          hình b

                                                              

Bài 3: Viết (theo mẫu):

                

       1 < 3                              Hình 1

       

      Hình 2                                    Hình 3

Bài giải:

Bài 2:

Hình a: 2 < 4

Hình b: 4 < 5

Bài 3:

Hình 1: 2 < 5

Hình 2: 3 < 4

Hình 3: 1 < 5