Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:

Bài 3: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:

Bài giải:
Bài 1:

Hình 1: Đọc là ba xăng-ti-mét.

Hình 2: Đọc là bốn xăng -ti-mét.

Hình 3: Đọc là năm xăng-ti-mét.

Bài 2: