Bài 2 trang 123 sgk toán lớp 1

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB     : 5cm

Đoạn thẳng BC     : 3cm

Cả hai đoạn thẳng : ...cm

Bài giải:

Cả hai đoạn thẳng có độ dài là: 

5 + 3 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.