Bài 3 trang 12 sgk toán 1

Viết số hoặc về số chấm tròn thích hợp;

a)       b)        c)      d)     đ)        e) 

Hướng dẫn:

Hình a viết số 1.

Hình b vẽ ba chấm tròn.

Hình c viết số 2.

Hình d viết số 2.

Hình đ vẽ một chấm tròn.

Hình e viết số 3.