Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1

Điền số vào ô trống:

                      

Hình 1                                                 Hình 2

                               

Hình 3                                                  Hình 4

Bài giải:

Hình 1 viết số 3, 4

Hình 2 viết số 2, số 4 rồi đến số 5.

Hình 3 viết số 3 rồi đến số 5 ở hàng trước

Viết số 1, 2 rồi đến số 4 ở hàng sau.

Hình 4 viết số 2 rồi đến số 1 ở hàng trước.

Viết số 5, số 3 rồi đến số 1 ở hàng sau.