Bài 4, bài 5 trang 18 sgk toán lớp 1

Bài 4: Viết dấu < vào ô trống:

1...2                  3...4                   2...4

2...3                  4...5                   3...5

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 4: 

1 < 2                  3 < 4                   2 < 4

2 < 3                  4 < 5                   3 < 5

Bài 5: