Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1

Bài 4: Viết dấu > vào ô trống:

3...1                     5...3                  4...1                2...1

4...2                     3...2                  4...3                5...2

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

                     

Hình a                            Hình b

Bài giải:

Bài 4:

3 > 1                     5 > 3                  4 > 1                2 > 1

4 > 2                     3 > 2                  4 > 3                5 > 2

Bài 5: