Bài 4, bài 5 trang 39 sgk toán lớp 1

Bài 4: <; >; =

a) 0....1               1.....2               2......3                 3.....4

    8....7               7.....6               6......6                 4.....5

  10....9               9 ....8

b) Các số bé hơn 10 là:................................................................

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:......

                                        Số lớn nhất là:.....

Bài 5: Số ?

Bài giải:

Bài 4: 

a) 0 < 1               1 < 2               2 < 3                 3 < 4

    8 > 7               7 > 6               6 = 6                 4 < 5

   10 > 9              9 > 8

b) Các số bé hơn 10 là: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:0

                                        Số lớn nhất là:10

Bài 5:

Hình 2: Viết số 8 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 7 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 5 vào ô trống.