Bài 4, bài 5 trang 41 sgk toán lớp 1

Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau:

Bài giải:

Bài 4:

a) Các số từ bé đến lớn là: 1, 3 ,6, 7, 10.

b) Các số từ lớn đến bé là: 10, 7, 6, 3, 1.