Bài 4, bài 5 trang 46 sgk toán lớp 1

Bài 4: Tính

1 + 1 = 

1 + 2 = 

2  + 1 = 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a)                    

b) 

Bài giải:

Bài 4:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 5:

a) Viết vào ô trống: 1 + 2 = 3.

b) Viết vào ô trống: 1 + 1 = 2.

Các bài cùng chủ đề