Câu 1.1 trang 83 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hai đoạn thẳng AB = 35cm, CD = 105cm tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ = 75cm và C’D’

Đoạn thẳng C’D’ có độ dài (theo đơn vị cm) là :

A. 25

B. 49

C. 225

D. 315

Hãy chọn kết quả đúng

Giải:

Chọn C

Các bài cùng chủ đề