Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

1. Số?

2. Số?

a) Số liền sau của 99 là….     b) Số liền trước của 11 là….

3. Tính:

4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm.

6. Số? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là…..

BÀI GIẢI

 1. 

2. 

a) Số liền sau của 99 là 100  b) Số liền trước của 11 là 10

3. 

4.

Tóm tắt

Mẹ mua:   25 quả cam

Mẹ biếu bà: 12 quả can

Mẹ còn:…. quả cam?

Bài giải

Số quả cam mẹ còn là:

      25 – 12 = 13 (quả)

          Đáp số: 13 quả cam.

5.

 

6. 

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

Các bài cùng chủ đề