Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

1. a) Số?

6 + …. = 10     2 + …. = 10      9 + …. = 10      3 + …. = 10

4 + …. = 10     8 + …. = 10      1 + …. = 10      … + 3  = 10

b) Viết (theo mẫu):

10 = 9 + 1    10 =……   10 = ……     10 = ……    10 = ……

10 = ……       10 =……   10 = ……   10 = ……    10 = ……

2. Tính:

3. Tính nhẩm:

9 + 1 + 2 = …...       6 + 4 + 5 = ……         5 + 5 + 8 = ……

8 + 2 + 4 = …...        7 + 3 + 1 = ……        4 + 6 + 0 = ……

4. Số?

5. Số?

a) Buổi sáng em thức dậy lúc … giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng … giờ.

BÀI GIẢI

1. a)

6 + 4  = 10       2 + 8  = 10       9 + 1  = 10         3 + 7  = 10

4 + 6  = 10       8 + 2 = 10        1 + 9 = 10          7 + 3  = 10

b)

10 = 9 + 1               10 = 8 + 2                10 = 7 + 3    

10 = 1 + 9               10 = 2 + 8                 10 = 3 + 7    

10 = 6 + 4               10 = 5 + 5

10 = 4 + 6               10 = 5 + 5

2. 

3.

9 + 1 + 2 = 12       6 + 4 + 5 = 15        5 + 5 + 8 = 18

8 + 2 + 4 = 14       7 + 3 + 1 = 11        4 + 6 + 0 = 10

4. 

5. 

a) Buổi sáng em thức dậy lúc 6  giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng  9 giờ.

Các bài cùng chủ đề