Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

1. Viết (theo mẫu): 

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

 

7

8

78

Bảy mươi tám

78 = 70 + 8

9

5

95

 

……………

6

1

 

 

……………

2

4

 

 

……………

2.

3.Viết các số 41, 59, 38, 70:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………..

4. Nối số thích hợp với ô trống:

5.Đố vui:

Số ?

Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại em được số……

BÀI GIẢI

 1.

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

 

7

8

78

Bảy mươi tám

78 = 70 + 8

9

5

95

Chín mươi lăm

95 = 90 + 5

6

1

61

Sáu mươi mốt

61 = 60 + 1

2

4

24

Hai mươi tư

24 = 20 + 4

2.

3.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 41, 59, 70.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 70, 59, 41, 38.

4. 

5.

Số ?

Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại em được số 96.

Các bài cùng chủ đề