Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng

14

31

44

3

68

Số hạng

2

7

25

52

0

Tổng

16

 

 

 

 

2. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 25 và 43                     

b) Các số hạng là 72 và 11

c) Các số hạng là 40 và 37                     

d) Các số hạng là 5 và 71

3. Trong một khu vườn có 20 cây cam và 35 cây quýt. Hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu cây cam và cây quýt?

4. Số?

BÀI GIẢI

1. 

Số hạng

14

31

44

3

68

Số hạng

2

7

25

52

0

Tổng

16

38

69

55

68

2. 

a) Các số hạng là 25 và 43 

b) Các số hạng là 72 và 1

c) Các số hạng là 40 và 37                     

d)Các số hạng là 5 và 71

 

3. 

Tóm tắt:

Số cây cam và quýt trong khu vườn đó có là:

                   25 + 35 = 55 (cây)

                             Đáp số: 55 cây.

4.

Các bài cùng chủ đề