Câu 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

1. Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu?

Tóm tắt:

Hòa có                    : ….. bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa   : ….. bút chì màu

Lan có                     : ….. bút chì màu?

2. Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam 4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở?

Tóm tắt:

Nam có                      : ….. nhãn vở

Bắc nhiều hơn Nam     : ….. nhãn vở

Bắc có                        : ….. nhãn vở?

3. Dũng cao 95 cm, Hồng cao hơn Dũng 4 cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét ?

 

BÀI GIẢI

1.

Tóm tắt

Hòa có                       : 6 bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa      : 2 bút chì màu

Lan có                        : ….. bút chì màu?

Bài giải

Lan có số bút chì là:

6 + 2 = 8 (bút)

Đáp số : 8 bút

2.

Tóm tắt

Nam có                : 12 nhãn vở

Bắc nhiều hơn       : 4 nhãn vở

Bắc có                  : ….. nhãn vở

Bài giải

Bắc có số nhãn vở là :

12 + 4 = 16 (nhãn vở)

Đáp số : 16 nhãn vở

3. Tóm tắt

Dũng cao                     : 95 cm

Hồng cao hơn Dũng      : 4 cm

Hồng cao                     : ….. cm?

Bài giải

Hồng cao là:

95 + 4 = 99 (cm)

Đáp số: 99 cm.

Các bài cùng chủ đề