Câu 1 trang 155 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi ? Vì sao ?       

Giải:

Các hình c,e,g là các đa giác lồi vì đa giác nằm trên một nửa mặt phẳng với  bờ chứa bất kì cạnh nào của đa giác.

Các hình a,b,d không phải là đa giác lồi vì đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng chứa cạnh của đa giác.

Các bài cùng chủ đề